Meny

Om ETK
Styret
Vedtekter
Styrehistorikk
Leie klubbhus
ETKs fond
Lagtennis
Salg tennisprodukter
Banereglement
Personvernerklæring
Bestille timer
NTF Tournament SoftwareNTF Tournament Software


Om ETK / Vedtekter

Vedtekter For Eiksmarka Tennisklubb

Vedtatt 23.05.1960. Revidert 19.03.1965, 11.03.1982, 27.11.1986, 01 03.1988, 27.02.1989 og 20.02.2003

§ 1. Formålsbestemmelse

Eiksmarka Tennisklubb (ETK) ble stiftet den 23. mai 1960 og har som formål å fremme tennissporten på Eiksmarka.

§ 2. Alminnelige bestemmelser og organisasjon

ETK er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF)gjennom Akershus Tenniskrets (ATK) og Norges Tennisforbund.

Organisatorisk er ATK mellomleddet mellom NTF og klubben.

§ 3. Medlemmer

1. Æresmedlemmer.
2. Seniormedlemmer (senior = fylte 18 år pr. 31.12 året før)
3. Juniormedlemmer (under 18 år).
4. Passive medlemmer.

§ 4. Inn- og utmeldelse m.m.

Søknad om medlemskap skal innsendes skriftlig til klubben. Søknad om medlemskap for juniorer skal undertegnes av en foresatt. Ved opptak av nye medlemmer skal det tas hensyn til om søkeren på forhånd har nære familiemedlemmer i klubben. For øvrig gjelder dato for mottatt søknad som prioriteringsgrunnlag.

Styret skal til enhver tid vurdere og tilpasse antall medlemmer i forhold til banenes kapasitet.

Æresmedlemmer velges av generalforsamlingen etter enstemmig styreinnstilling.

Et medlem kan etter enstemmig styrebeslutning ilegges spilleforbud for et bestemt tidsrom eller strykes som medlem, hvis vedkommende handler mot klubbens lover, skader klubben eller viser uverdig oppførsel i eller utenfor klubben. Et medlem kan også strykes dersom forpliktelser overfor annen klubb ikke er oppfylt.

§ 5. Kontingent

Innmeldingskontingent og medlemmenes årlige kontingent fastsettes av generalforsamlingen på grunnlag av styrets fremlagte forslag. Årskontingenten skal betales innen angitt forfallstidspunkt etter tilsendt krav med minst 15 dagers betalingsfrist Dersom kontingenten tross purring ikke er betalt, påløper det et purregebyr som hvert år fastsettes av styret.

Er kontingenter, inklusiv påløpt gebyr ikke betalt innen den frist som er angitt i purringen, kan styret uten ytterligere varsel velge å stryke vedkommendes medlemskap. Det er et vilkår at betalingsvarselet inneholder opplysninger om en slik følge. Æresmedlemmer og styrets medlemmer betaler ikke kontingent.

Det er det enkelte medlems ansvar å melde adresseendring.

§ 6 Styret

ETK ledes av et styre på 5 medlemmer: Formann, viseformann og 3 styremedlemmer. I tillegg skal det velges 2 varamenn til styret. Varamenn mottar alle forsendelser til styret, men deltar normalt ikke på styremøtene. Styret tegnes av formannen eller viseformannen sammen med ett styremedlem i forening.

Følgende oppgaver pålegges styret:

a) Iverksette overordnede myndigheters vedtak og forestå den daglige administrasjon.
b) Arrangere klubbmesterskap og eventuelt andre turneringer.
c) Føre medlemsfortegnelse og forvalte klubbens midler.
d) Sende foreskrevne rapporter og oppgaver til overordnede myndigheter til fastsatte tider.
e) Nedsette de nødvendige utvalg for gjennomføring av klubbens drift og idrettslige aktiviteter.

f) Fremme det idrettslige nivå, spesielt juniorarbeidet.

g) Til enhver tid ha oversikt og ajourført liste over inventar og utstyr som tilhører klubben.

h) Innen 8 dager etter årsmøtet overlevere faktisk og formelt alt nødvendig materiale til det nye styret.

§ 7. Årsmøte

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkalling med dagsorden skjer med minst 14 dagers varsel. Stemmerett har fremmøtte seniormedlemmer. Juniorer har talerett. Forslag til saker som medlemmene ønsker behandlet må være innkommet til styret senest 1. februar. Sakene med styrets innstilling omtales i innkallingen til årsmøtet. Forslag som ikke er innsendt innen fristen kan allikevel behandles dersom 2/3 av representantene (inklusive juniorer) samtykker. Dette gjelder ikke forslag om lovendring.

Det tilligger årsmøtet å:

a) Avgjøre om årsmøtet er lovlig innkalt.
b) Velge ordstyrer, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
c) Behandle årsberetningen.
d) Behandle revidert årsregnskap. Regnskapsåret følger kalenderåret.
e) Vedta budsjettrammer for kommende år etter forslag Ø styret herunder fastsette kontingent og innmeldingsavgift, samt ta stilling til styrets planer for kommende år.
f) Forslag og saker for øvrig som er oppført på dagsordenen, herunder innkomne forslag.
g) Velge styre, som nevnt i § 6.
h) Velge representanter til krets og forbund.
i) Velge to revisorer.
j) Velge valgkomité. Denne bør bestå av 3 aktive, interesserte medlemmer i klubben med tidligere styreverv. Styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen, varamenn for 1 år. Formann og nestformann velges enkeltvis. For å oppnå kontinuitet velges formann og et styremedlem det ene året for en toårsperiode, nestformann og to styremedlemmer velges det etterfølgende år for en toårsperiode. Denne regel tilpasses alle valg der funksjonstiden er to år. Dette forhindrer ikke årsmøtet i å velge sittende medlem av styret (nestformann eller styremedlem) til formann midt i perioden. I så fall velges nytt medlem av styret (nestformann eller styremedlem) for ett år. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Ingen av de nevnt under punkt i) kan være medlem av det nye styret. Alle avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis intet annet er bestemt i vedtektene. Alle vedtak må være i samsvar med lover og bestemmelser for høyere instanser som ETK er tilsluttet.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 1 ukes varsel. Det samme gjelder når minst 10 aktive medlemmer forlanger det. Det kan kun behandles saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 9. Lovendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede. ATK skal forelegges endringene for endelig godkjennelse.

§ 10. Oppløsning

Oppløsning av ETK kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall og bekreftes av ekstraordinært årsmøte minst en måned senere med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber ansees ikke som oppløsning, men behandles som lovendring. Ved oppløsning av ETK tilfaller klubbens eiendeler NTF etter at alle forpliktelser er dekket. Klubbens baner og bygninger tilfaller Eiksmarka vel.

 
 
 
Del på Facebook
Skriv ut

Personvernerklæring