Meny

Om ETK
Styret
Vedtekter
Styrehistorikk
Leie klubbhus
ETKs fond
Lagtennis
Salg tennisprodukter
Banereglement
Personvernerklæring
Bestille timer
NTF Tournament SoftwareNTF Tournament Software


Om ETK / ETKs fond

ETKs fond

ETKs FOND
 

Forslag til vedtekter. (Large 20.01.04, korrigert 08.02.04)

VEDTEKTER FOR EIKSMARKA TENNISKLUBBS FOND

§ 1 Eiksmarka Tennisklubbs fond er dannet ved gaver og egeninnsats fra klubbens medlemmer. 

§ 2 Grunnkapitalens størrelse er foreløpig på kr. 75.000,- (juli 2002). Fondets midler skal plasseres i bank til best mulig rente, tilsvarende umyndiges midler. Det er et mål å øke grunnkapitalen ved fortsatt egeninnsats, sponsorstøtte og overskudd fra ordinær klubbdrift. Det er henholdsvis Årsmøte (etter forslag fra styret), giver eller sponsor som bestemmer om aktuelle midler skal tillegges grunnkapitalen.

 

§ 3 Fondets formål er å yte økonomisk støtte til den/de av klubbens unge spillere som viser interesse og vilje til å satse på konkurransetennis. 

§ 4 Støtte kan kun gis av avkastningen. Grunnkapitalen kan ikke angripes uten et enstemmig vedtak på Årsmøte og samtykke fra giver/sponsor dersom deres tilskudd berøres. Årsmøte kan bestemme at avkastning som ikke er vedtatt utbetalt som støtte, skal tillegges grunnkapitalen. Avkastning som ikke tillegges grunnkapitalen overføres til disposisjon påfølgende år.

§ 5 Støtte gis etter søknad til klubbens styre som innstiller med begrunnelse overfor fondsstyret. Et avslag eller redusering av søknadsbeløpet fra fondsstyrets side skal begrunnes overfor klubbens styre som meddeler søkeren resultatet. Avslag eller redusering fra fondsstyrets side kan kun begrunnes med at støtten spenger rammen for hva som kan utdeles iht. § 4.

§ 6 Fondsstyret består av 3 medlemmer oppnevnt av Årsmøte etter innstilling fra klubbens styre. Styret velger selv sin leder som har en funksjonstid på 3 år. De øvrige medlemmene velges slik at det blir overlapping for minst ett av medlemmene inkludert lederen.

§ 7 Det er fondsstyrets ansvar å forvalte og føre regnskap for fondets midler. Selve regnskapsførselen kan overlates til klubbens sekretær. Fondsregnskapet skal revideres av klubbens valgte revisor(er) sammen med de øvrige regnskapene.

§ 8 Styremøte holdes minst 1 gang i året, og ellers når et styremedlem krever det. Ansvarlig for innkallingen er styrets leder eller den styret bemyndiger. Det er videre lederens ansvar å sørge for at fondets regnskap og årsberetning kommer med i sakspapirene til Årsmøtet.

 
 
 
Del på Facebook
Skriv ut

Personvernerklæring